top of page
31.png

פרויקטים לדוגמא 
(פרויקטים נוספים יוצגו בפגישה)

03ecab_971b18c67c7f45ab8b99f513e069cc0d.webp

שומה מכרעת בתל אביב

שומה מכרעת בתל אביב בעניין ירידת ערך ל-70 דירות עקב אישור תוכנית להקמת מגדלים

חוות דעת מומחה בקריית ביאליק 

חוות דעת מומחה לעניין פיצויי הפקעה בקרית ביאליק עקב אישור תוכנית לכביש עוקף קריות

03ecab_d1e478fa1b214b3e901ee599c279c885.webp
03ecab_86f6d77f514144c293dffd88da024622.webp

שומה מכרעת בכפר גבירול

שומה מכרעת בכפר גבירול, ברחובות בעניין ירידת ערך ל-16 צמודי קרקע עקב אישור תוכנית להקמת כביש 411

שומה מכרעת באלעד

שומה מכרעת באלעד בעניין ירידת ערך ל-22 דירות עקב אישור תוכנית לשינוי בינוי של בנינים סמוכים

03ecab_76832ae0b12348858eb781cf38cd7300.webp
צילום מסך 2024-07-02 221645.png

שומת היטל השבחה בנשר

שומת היטל השבחה בנשר לשכונת מגורים חדשה להקמת מאות 

יחידות דיור והופעה בפני שמאי מכריע

ליווי עסקת קומבינציה בתל אביב

ליווי עסקת קומבינציה בתל אביב וליווי הבעלים מול ר.מ.י 

ומול רשויות המס

צילום מסך 2024-07-02 220135.png
צילום מסך 2024-07-02 215933.png

טבלאות ניקוד וסיוע בבחירת דירות

טבלאות ניקוד וסיוע בבחירת דירות ושטחי מסחר בעסקת קומבינציה

בתל אביב

בדיקת טבלאות הקצאה 

בדיקת טבלאות הקצאה ואיזון למגדל בבניה בתל אביב, והמלצה על בחירת דירות מיטבית בבעלי המקרקעין

צילום מסך 2024-07-02 222105.png
צילום מסך 2024-07-02 220030.png

עומדן שווי בהרצליה

עומדן שווי צמוד קרקע בהרצליה פיתוח לצורך תשלום מס רכישה 

בעסקת מכר ללא תמורה

עומדן דמי שימוש ראויים בלהבים

עומדן דמי שימוש ראויים לקרקע בלהבים בעקבות תביעה על 

שימוש בקרקע שלא בהיתר

צילום מסך 2024-07-02 220641.png
צילום מסך 2024-07-02 221356.png

הקצרת זכויות

הקצאת זכויות בין בעלים בחלקות ברמת השרון בעקבות סכסוכים

ארוכי טווח

עומדן שווי זכויות בהצמדה בראשל"צ

עומדן שווי זכויות בהצמדה של גג באיזור התעשייה בראשון לציון

לקראת מכירתן בשוק החופשי

צילום מסך 2024-07-02 220822.png
צילום מסך 2024-07-02 215900.png

עומדן שווי זכויות בעלות ברמת השרון

עומדן שווי זכויות בעלות בדירת גן ברמת השרון בעקבות סכסוך

בין בני משפחה, למועד עסקה רטרואקטיבית

bottom of page