top of page

שמאות מקרקעין

משרד נעמי ספיר כלכלה ושמאות מקרקעין

תחום הנדל"ן בארץ ובעולם מהווה את אחד הנדבכים המהותיים בפעילות הכלכלית, המבנית והעיסקית של המשק. המקצוע המלווה פעילות זאת בהיבטים שונים של הערכות שווי, של בחינה תכנונית, של התייחסות לשינויים עתידיים צפויים וכיו"ב, הינו שמאות המקרקעין.

ההסמכה לעסוק כשמאי מקרקעין בארץ, ניתנת ע"י מועצת שמאי המקרקעין, הפועלת מכוח חוק שמאי המקרקעין, התשס"א-2001 ומהווה את אחת מהיחידות הכפופות למשרד המשפטים. מעבר לחוק, מוכתבת פעילותו של שמאי המקרקעין ע"י תקנות, תקינה שמאית, קווים מנחים ובהתבסס על ניסיונו והידע המקצועי.

משרד נעמי ספיר כלכלה ושמאות מקרקעין

לשמאי המקרקעין ידע מקצועי נרחב עליו הוא מתבסס בהכנת חוות דעת, בהענקת ייעוץ וליווי בנושאים כמו: הערכת שווי נכסים נדל"ניים, טפול בהיטלי השבחה, תביעות לירידת ערך ותביעות נזיקיות, טפול בתשלומים שונים לרשות מקרקעי ישראל, בחינה  תכנונית של הזכויות במקרקעין, בחינת היבטי המיסוי הרלוונטיים לעריכת עסקאות, הפקעות ועוד.

 

שמאי המקרקעין מלווים, עורכים חוות דעת ומייעצים לאנשים פרטיים, למשקיעים, לגופים ממשלתיים ומוניציפאליים, לוועדות ערר, לבתי משפט, לעסקים ולאנשי מקצוע בתחומי הנדל"ן כמו: קבלנים ויזמים בתחומי הבנייה, חברות פרטיות וציבוריות בעלות נכסים וגופים מוסדיים.

 

עבודתו של שמאי המקרקעין מתבססת ומושתתת על חוק התכנון והבנייה. בהתאם להוראות החוק, שמאי המקרקעין הינו בעל המקצוע המוסמך לטפול בהיטלי השבחה, תביעות לירידת ערך, עריכת טבלאות הקצאה ואיזון, חישוב פיצויי הפקעה ופיצויים בגין נזקי תכנון ואומדן שווי לצרכי הטלת קנסות.

 

תפקידו של שמאי המקרקעין הוא, להיות "מורה נבוכים" לפועלים בתחום הנדל"ן.

השמאי נדרש להבין את הגורמים המשפיעים על השוק ועל הנכס הנשום ולשלוט בתחומי החקיקה, הפסיקה, הכלכלה, החברה וההנדסה, כך שחוות הדעת שבהכנתו, יסייעו למעורבים, לשקול את צעדיהם, ולקבל החלטות המתאימות לכוונותיהם.

שמאות מקרקעין – מהות, צורך ושימוש
 

תחום שמאות המקרקעין עוסק בעיקר בהערכת שווים של נכסי מקרקעין. נכסי מקרקעין הינם נכסים הטרוגניים, הנבדלים זה מזה במאפיינים הספציפיים של כל אחד ואחד מהם. שווי הנכס נגזר ממאפיינים אלו. המרכיב הקריטי לקביעת שווי הנכס הינו מיקומו. לאור השונות במאפייני הנכס, לכל אחד מהנכסים שווי שונה.

לכן, לא תיתכן זירת מסחר מרכזית לנכסים נדל"ניים, כפי שקיימת בבורסה למסחר במניות ובאיגרות חוב. לצורך קבלת החלטה בתחום המקרקעין, נדרשת הערכת שווי פרטנית של כל נכס, המתבצעת ע"י שמאי מקרקעין, הפועל על פי כללי השמאות המקובלים. 

bottom of page