top of page

תחום הנדל"ן בארץ ובעולם מהווה את אחד הנדבכים המהותיים בפעילות הכלכלית, המבנית, והעיסקית של המשק. המקצוע המלווה פעילות זאת בהיבטים שונים של הערכות שווי, של בחינה תכנונית, של התייחסות לשינויים עתידיים צפויים וכיו"ב, הינו שמאות המקרקעין.

ההסמכה לעסוק כשמאי מקרקעין בארץ, ניתנת ע"י מועצת שמאי המקרקעין, הפועלת מכוח חוק שמאי המקרקעין, התשס"א-2001 ומהווה את אחת מהיחידות הכפופות למשרד המשפטים. מעבר לחוק, מוכתבת פעילותו של שמאי המקרקעין ע"י תקנות, תקינה שמאית, קווים מנחים ובהתבסס על ניסיונו והידע המקצועי.

במשרד "נעמי ספיר – כלכלה ושמאות מקרקעין", עורכים חוות דעת שמאיות כולל חוות דעת מכריעות וחוות דעת מטעם בית משפט, עוסקים בליווי וייעוץ בנושאים נדל"ניים, בניהול נכסים, בגישור בעניינים שמאיים וביצוע ניתוחים ומחקרים בתחום הנדל"ן.

ייעוץ וניתוח כדאיות כלכלית
 • ייעוץ בהשקעות בתחומי הנדל"ן המסחרי, החקלאי והפרטי

 • ניתוח כדאיות כלכלית של פרויקטים בתחומי הנדל"ן

 • ליווי הכנת תוכנית

 • הגשת התנגדות לתוכנית

 • ליווי שמאי במסגרת תמ"א/38

 • ליווי שמאי ובדיקה כלכלית לתוכנית פינוי בינוי והתחדשות עירונית

חוות דעת, הכרעות וגישור 
 • חוות דעת מקצועיות לירידת ערך, לפי סעיף 197, לחוק התכנון והבנייה

 • השגות לרשות מקרקעי ישראל: דמי היתר, דמי הסכמה ושווי זכויות חכירה

 • חוות דעת מקצועיות לפיצויי הפקעה

 • חוות דעת מקצועיות לתחום מס שבח מקרקעין

 • חוות דעת מומחה לתביעות נזיקיות

 • חוות דעת מקצועיות עקב הטלת קנסות

 • חוות דעת תכנוניות לבדיקת זכויות בנייה

 • חוות דעת מקצועיות לבתי משפט

 • חוות דעת מקצועיות עקרוניות

 • הכנת לוחות הקצאה וטבלאות איזון

 • איזון וחלוקת זכויות בין שותפים במקרקעין (טבלת ניקוד)

 • גישור בתחומי המקרקעין

 • שומות נגדיות ושומות מכריעות

שומות והערכת שווי
 • הערכת שווי שוק ושווי בשימוש לנכסי מקרקעין למטרות שונות, לנכסים:

  • מבני מגורים: צמודי קרקע, בנייה רוויה, נחלות

  • נדל"ן מניב: משרדים, מסחר, תעשיה, אחסנה, חניה, תחנות דלק וכו'.

  • קרקעות בייעודים שונים ושטחים חקלאיים

 • הערכת דמי שימוש ראויים

 • שומות להיטלי השבחה

 • דיירות מוגנת: הערכת שווי זכויות בעלים, שווי זכויות דיירים מוגנים ושווי דמי פינוי ראויים

bottom of page