top of page

פרויקטים לדוגמא (פרויקטים נוספים יוצגו בפגישה)

חוות דעת מומחה לעניין פיצויי הפקעה בקרית ביאליק עקב אישור תוכנית לכביש עוקף קריות

שומה מכרעת באלעד בעניין ירידת ערך ל-22 דירות עקב אישור תוכנית לשינוי בינוי של בנינים סמוכים

שומה מכרעת בתל אביב בעניין ירידת ערך ל-70 דירות עקב אישור תוכנית להקמת מגדלים

שומה מכרעת בכפר גבירול, ברחובות בעניין ירידת ערך ל-16 צמודי קרקע עקב אישור תוכנית להקמת כביש 411

bottom of page