top of page

תחומי פעילות המשרד

שומות והערכת שווי
נושאים לטפול לדוגמה

 

 • ייעוץ להגשת הצעה לרכישת משרד בתל אביב

 • הערכת שווי לפני רכישה של קרקע ברמת השרון

 • שומה מכרעת בתל אביב בעניין ירידת ערך עקב אישור תוכנית לרכבת הקלה

 • שומה מכרעת בתל אביב בעניין ירידת ערך ל-70 דירות עקב אישור תוכנית להקמת מגדלים

 • שומה מכרעת באלעד בעניין ירידת ערך ל-22 דירות עקב אישור תוכנית לשינוי בינוי של בנינים סמוכים

 • שומה מכרעת בכפר גבירול, ברחובות בעניין ירידת ערך ל-16 צמודי קרקע עקב אישור תוכנית להקמת כביש 411

 • חוות דעת מומחה לענין פיצויי הפקעה בקרית ביאליק עקב אישור תוכנית לכביש עוקף קריות

 • הערכת שווי של צמוד קרקע וקרקע לצמוד קרקע בפתח תקווה

 • הערכת שווי של בנין לתעשייה בדרום תל אביב

 • הגשת חוות דעת וטיפול בהיטל השבחה בקרקע לבנייה רוויה בחולון, בעקבות מימוש מכר ובקשה להיתר בנייה

 • הערכת שווי דמי שכירות ראויים לדירות בהרצליה, כהכנה להגשת הצעה למכרז

 • השגה על דרישת תשלום דמי היתר ע"י ר.מ.י לבנין משרדים בתל אביב

 • היטל השבחה לצמוד קרקע במועצה אזורית גזר

 • שומה מוסכמת לפיצויי הפקעה עקב אישור תוכנית ניקוז במזכרת בתיה

 • הערכת שווי דירות שונות בתל אביב למטרות: מכר, חלוקה בין בני משפחה

 • התייחסות לתביעה נזיקית להקמת מגדל מגורים בתל אביב

 • אומדן ירידת ערך של צמוד קרקע ברמת השרון עקב אישור תוכנית גובלת

 • דמי פינוי ראויים של דייר מוגן בפתח תקווה

 • הערכת שווי לפני רכישה של מבנה צבור בהרצליה

 • הערכת שווי היסטורית של קרקע בפתח תקווה לצרכי מס שבח

 

 

"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, ולא        תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו."

 

                                                                                  דברים כ"ב 8

 • הערכת שווי שוק ושווי בשימוש לנכסי מקרקעין למטרות שונות, לנכסים:

  • מבני מגורים: צמודי קרקע, בנייה רוויה, נחלות

  • נדל"ן מניב: משרדים, מסחר, תעשיה, אחסנה, חניה, תחנות דלק וכו'.

  • קרקעות בייעודים שונים ושטחים חקלאיים

 • הערכת דמי שימוש ראויים

 • שומות להיטלי השבחה

 • דיירות מוגנת: הערכת שווי זכויות בעלים, שווי זכויות דיירים מוגנים ושווי דמי פינוי ראויים

חוות דעת, הכרעות וגישור 
 • חוות דעת מקצועיות לירידת ערך, לפי סעיף 197, לחוק התכנון והבנייה

 • השגות לרשות מקרקעי ישראל: דמי היתר, דמי הסכמה ושווי זכויות חכירה

 • חוות דעת מקצועיות לפיצויי הפקעה

 • חוות דעת מקצועיות לתחום מס שבח מקרקעין

 • חוות דעת מומחה לתביעות נזיקיות

 • חוות דעת מקצועיות עקב הטלת קנסות

 • חוות דעת תכנוניות לבדיקת זכויות בנייה

 • חוות דעת מקצועיות לבתי משפט

 • חוות דעת מקצועיות עקרוניות

 • הכנת לוחות הקצאה וטבלאות איזון

 • איזון וחלוקת זכויות בין שותפים במקרקעין (טבלת ניקוד)

 • גישור בתחומי המקרקעין

 • שומות נגדיות ושומות מכריעות

ייעוץ וניתוח כדאיות כלכלית
 • ייעוץ בהשקעות בתחומי הנדל"ן המסחרי, החקלאי והפרטי

 • ניתוח כדאיות כלכלית של פרויקטים בתחומי הנדל"ן

 • ליווי הכנת תוכנית

 • הגשת התנגדות לתוכנית

 • ליווי שמאי במסגרת תמ"א/38

 • ליווי שמאי ובדיקה כלכלית לתוכנית פינוי בינוי והתחדשות עירונית

bottom of page